NGOs & Religious Institutions

NGOs & Religious Institutions

Kangaita Catholic Parish

#
NGOs & Religious Institutions

Fit-out for IPPFARO

#
NGOs & Religious Institutions

Kerugoya Catholic parish house